Dostępność cyfrowa

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Stryszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony estryszow.eu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://estryszow.eu 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefony stacjonarne: (+48) 33 879-74-12, 33 879-77-44 
Telefony komórkowe: (+48) 505-154-002, 517 017 232

E-mail: gmina@stryszow.pl
Adres korespondencyjny: Urząd Gminy, 34-146 Stryszów 149 

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 


Ułatwienia na stronie

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-20

Ocena dokonana przez pracownika urzędu gminy.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-21 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wacław Radoń 
e-mail: sekretarz@stryszow.pl 
Telefon: 33 8797412

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Stryszów nie spełnia wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku wizyty osoby niepełnosprawnej - prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Urzędnik przygotuje odpowiednie dokumenty i dostarczy interesantowi.

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących


Serwis eObywatel obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą białej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony serwisu eObywatel.

Klawisze dostępu


Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.

Skróty klawiszowe


Skrót klawiszowy Akcja
ALT + 1 Strona główna
ALT + 2 Karty Informacyjne
ALT + 3 Platforma powiadomień
ALT + 4 Płatności online
ALT + 5 Wypełnij formularz
ALT + 6 Dokumenty przychodzące
ALT + k Zmiana wersji portalu na kontrastową