Deklaracja na podatek leśny

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wymagane załączniki
  • Załącznik ZDL-1
  • Załącznik ZDL-2
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Deklaracja na podatek leśny
  • PDF Załącznik ZDL-1
  • PDF Załącznik ZDL-2
  • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek leśny
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).