Informacja o gruntach

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania

Wymagane załączniki
 • Załącznik ZIR-1
 • Załącznik ZIR-2
 • Załącznik ZIR-3
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz IR-1
 • PDF Załącznik ZIR-1
 • PDF Załącznik ZIR-2
 • PDF Załącznik ZIR-3
 • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Podatek rolny
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

 

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Mogą to zrobić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • gotówką w kasie,
 • w przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa.

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.