Informacja o lasach

Urząd Gminy w Stryszowie
34-146 Stryszów, Stryszów 149
telefon: +48 33 8797412, +48 33 8797744 fax:
Podstawa prawna
  • Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
Wymagane wnioski

Formularz IL-1

Wymagane załączniki
  • Załącznik ZIL-1
  • Załącznik ZIL-2
  • Załącznik ZIL-3
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Stryszów
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz IL-1
  • PDF Załącznik ZIL-1
  • PDF Załącznik ZIL-2
  • PDF Załącznik ZIL-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek leśny
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).