Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Stryszów

Urząd Gminy w Stryszowie

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY STRYSZÓW, reprezentujący Gminę Stryszów, z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149, adres email: gmina@stryszow.pl, tel. 33 8797 412.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@stryszow.pl lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów.

III. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) dokonania rejestracji oraz korzystania z funkcjonalności konta e-Obywatel na stronie www.estryszow.eu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji i monitorowania wskaźników rezultatu w projekcie pn. „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług administracyjnych w Urzędzie Gminy Stryszów”, współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO).

IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stryszów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stryszów.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

VI. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stryszów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

VIII. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji przez Urząd Gminy w Stryszowie konta e-Obywatel na www.estryszow.eu

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.