Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY STRYSZÓW, reprezentujący Gminę Stryszów, z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149, adres email: gmina@stryszow.pl, tel. 33 8797 412.

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@stryszow.pl lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów.

III. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Gminie Stryszów, którą reprezentuje Wójt, Wójcie Gminy Stryszów jako organu administracji publicznej oraz Urzędzie Gminy Stryszów obsługującego Wójta Gminy Stryszów i Gminę Stryszów;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stryszów;
c) realizacji zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych,
d) wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy,
e) prowadzenia postępowań należących do właściwości Wójta Gminy w sprawach indywidualnych,
f) realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym,
g) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy jest:
h) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
i) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
j) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
k) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stryszów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stryszów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

VI. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach i warunkach określonych w RODO.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stryszów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

VIII. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

IX. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.