Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Informacja o lasach

2. Nr dokumentu

IL-1

INFORMACJA O LASACH

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
4. Cel złożenia formularza
5. Okres – od którego informacja obowiązuje (miesiąc - rok)
-

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

6. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Nazwisko
8. Pierwsze imię
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia
11. Imię ojca
12. Imię matki

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
16. Gmina
17. Ulica
18. Numer domu
19. Numer lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

22. Kraj
23. Województwo
24. Powiat
25. Gmina
26. Ulica
27. Numer domu
28. Numer lokalu
29. Miejscowość
30. Kod pocztowy

D. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Powierzchnia w ha
Lasy
(z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)
31.
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
32.

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

33. Liczba załączników ZIL-1
0
34. Liczba załączników ZIL-2
0
35. Dołączono załącznik ZIL-3
NIE

F. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części F nie jest obowiązkowe.

36. Telefon
37. E-mail
38. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia informacji lub korekty informacji)

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.