Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów

Dane wniosku
Stryszów, dnia
Dane wnisokującego
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Telefon komórkowy
Dane niezbędne do uzyskania wypisu i/lub wyrysu
Proszę o wydanie wypisu wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów
Odnośnie położenia działek nr:
Położonych w miejscowości
Powyższe jest mi potrzebne do przedłożenia:
Wniosek:
Załączniki
Potwierdzenie opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
1) od wypisu:
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł)