Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

1.
2. Nr dokumentu

IN-1

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
4. Cel złożenia formularza
5. Okres – od którego informacja obowiązuje (miesiąc - rok)
-

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

6. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Nazwisko
8. Pierwsze imię
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia
11. Imię ojca
12. Imię matki

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
16. Gmina
17. Ulica
18. Numer domu
19. Numer lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

22. Kraj
23. Województwo
24. Powiat
25. Gmina
26. Ulica
27. Numer domu
28. Numer lokalu
29. Miejscowość
30. Kod pocztowy

D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

D.1. GRUNTY

Powierzchnia w m2 / ha
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
31.
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
32.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
33.
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
34.

D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Powierzchnia użytkowa w m2
Budynki mieszkalne - ogółem
39.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
40.
- powyżej 2,20 m
41.
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
42.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
43.
- powyżej 2,20 m
44.
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
45.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
46.
- powyżej 2,20 m
47.
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem
48.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
49.
- powyżej 2,20 m
50.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
51.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
52.
- powyżej 2,20 m
53.

D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wartość
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Budowle
62.

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

65. Liczba załączników ZIN-1
0
66. Liczba załączników ZIN-2
0
67. Dołączono załącznik ZIN-3
NIE

F. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części F nie jest obowiązkowe.

68. Telefon
69. E-mail
70. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia informacji lub korekty informacji)

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.