Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/179/2020

Rady Gminy w Stryszowie z dnia 25.11.2020 roku


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Składający:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Termin składania deklaracji:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI


Wójt Gminy Stryszów
34 – 146 Stryszów 149

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

(data powstania obowiązku opłaty)

(data zaistnienia zmian)

Przyczyna zmiany danych:

(data obowiązywania korekty)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1 Osoba Fizyczna

Imię

Nazwisko

Pesel

Nr telefonu

Adres e-mail

D.2 Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Inne (w przypadku braku nr budynku – nr działki)

D.3 Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w D.2)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wniosek dotyczy:

E.1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje
osób (podać liczbę mieszkańców)

2. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.2 niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik, w którym zagospodarowywane będą wszystkie bioodpady pochodzące z nieruchomości.

E.2 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w D.2.

Stawka opłaty przyjęta uchwałą Rady Gminy

26zł/os.

Kwota przysługującego zwolnienia:

- kompostowanie bioodpadów

zł/os.

- Karta Dużej Rodziny

zł/gospodarstwo

Miesięczna kwota opłaty po wyliczeniu*(liczba osób * stawka opłaty) – przysługujące zwolnienia

Kwartalna kwota opłaty po wyliczeniu


(kwota miesięczna) (kwota kwartalna)

E.3 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Oświadczam, że nieruchomość nr domu/nr działki jest budynkiem letniskowym lub inną nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Roczna kwota opłaty
(Deklarowana zryczałtowana roczna kwota na podstawie Uchwały Rady Gminy Stryszów)


(kwota roczna)

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych
dla Petentów/Klientów Urzędu Gminy Stryszów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO -informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, z którym można się skontaktować
w następujący sposób:
- poprzez adres e-mail: gmina@stryszow.pl,
- telefonicznie 33 879 74 12,
- listownie na adres siedziby administratora.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@stryszow.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w pkt. 1.

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia ewidencji opłaty, prowadzenia czynności sprawdzających, prowadzenia postępowań związanych z wymiarem opłaty, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń, prowadzenia rejestru przypisów i odpisów oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), a następnie w celach archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO].

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do pozyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.

5. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie
z Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO.

9. Podanie Pani/ Pana danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman


G. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

(miejscowość, data)


POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 19966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


* Wyliczenie według wzoru: (liczba osób * stawka opłaty) – zwolnienie kompostowanie odpadów – zwolnienie KDR = Kwota miesięczna
Należy przyjąć aktualnie obowiązujące stawki przyjęte uchwałą przez Radę Gminy w Stryszowie.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stryszów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Wójt Gminy Stryszów określi w formie upomnienia wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi gminy.

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość przedstawiona w deklaracji będzie poddawana weryfikacji w oparciu o m.in. dane zawarte w ewidencji ludności.

OBJAŚNIENIA:
Właściciel nieruchomości rozumie się przez to współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Miejsce zamieszkania - miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Stawki opłaty – określone Uchwałą Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urząd gminy lub u inkasentów wyznaczonych w poszczególnych sołectwach gminy Stryszów.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:
1) w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Gminy Stryszów lub za pośrednictwem operatora pocztowego;
2) w formie elektronicznej:
a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – systemem ePUAP, korzystając z formularza deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
b) za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres e-mail: gmina@stryszow.pl formularz deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w urzędzie Gminy w Stryszowie lub na stronie internetowej www.stryszow.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.