Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Dane wniosku
Stryszów, dnia
Oznaczenie rodzaju zezwolenia
Oznaczenie przedsiębiorcy
Imię/imiona
Nazwisko
Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
NIP
Nazwa osoby prawnej
Adres i siedziba przedsiębiorcy (adres osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej)
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Oznaczenie pełnomocnika
Imię
Nazwisko
Oznaczenie adresu zamieszkania pełnomocnika
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Numer telefonu
Pełnomocnictwo
Adres punktu sprzedaży
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Lokalizacja punktu sprzedaży: (np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, pawilon)
Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Przedmiot działaności gospodarczej
Nazwa placówki
Rodzaj (np. sklep monopolowy, stoisko)
Czynny w godzinach
-
Nazwa lokalu
Rodzaj (np. pub, kawiarnia, bar, restauracja, klub, mała gastronomia) 
Uwagi (adres do korespondencji/inne)
Pouczenie
 1. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
  1. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Stryszów.
 2. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem imprezy. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni.
 3. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 4. Od postanowienia wydanego w toku wszczętego postępowania służy stronie prawo złożenia zażalenia, jeśli przepisy przewidują możliwość zaskarżenia danego postanowienia (możliwość jest wówczas wskazana w treści postanowienia). Od decyzji administracyjnej kończącej wszczęte postępowanie służy stronie prawo złożenia odwołania.
 5. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco.
 6. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub zezwolenia cateringowe oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 7. Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 49 8119 0001 0019 4969 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 8. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wnieść gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr: 49 8119 0001 0019 4969 2000 0010