Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

 

Dane wniosku
Stryszów, dnia
Dane wnisokującego
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Informacje potrzebne do uzupełnienia wniosku
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia, że
numerem ewidencyjnym
w miejscowości
gmina Stryszów nie leży/ą w strefie, co do której podjęta została przez Radę Gminy w Stryszowie uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stryszów, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie leży/ą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy.
Niniejsza informacja potrzebna jest do przedłożenia w
Zaświadczenie:
Załączniki
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.