Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Informacja o gruntach2. Nr dokumentu

IR-1

INFORMACJA O GRUNTACH

Podstawa prawna: Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
4. Cel złożenia formularza
5. Okres – od którego informacja obowiązuje (miesiąc - rok)
-

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

6. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Nazwisko
8. Pierwsze imię
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia
11. Imię ojca
12. Imię matki

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
16. Gmina
17. Ulica
18. Numer domu
19. Numer lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

22. Kraj
23. Województwo
24. Powiat
25. Gmina
26. Ulica
27. Numer domu
28. Numer lokalu
29. Miejscowość
30. Kod pocztowy

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

31. Oświadczenie

E. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

E.1. GRUNTY ORNE

Klasa użytków rolnych
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
Powierzchnia w ha
32.
33.
34.
35.
36.
37.

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA

Klasa użytków rolnych
I
II
III
IV
Powierzchnia w ha
38.
39.
40.
41.

E.3. SADY

Klasa użytków rolnych
I
II
III, IIIa
IIIb
IV, IVa
IVb
Powierzchnia w ha
42.
43.
44.
45.
46.
47.

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI

Powierzchnia w ha
48.

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI

Powierzchnia w ha
49.

F. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Powierzchnia w ha
50.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

51. Liczba załączników ZIR-1
0
52. Liczba załączników ZIR-2
0
53. Dołączono załącznik ZIR-3
NIE

H. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części H nie jest obowiązkowe.

54. Telefon
55. E-mail
56. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia informacji lub korekty informacji, wskazanie gmin, na terenie których położone są użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne)

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.