Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja na podatek rolny

1. 1)
2. Nr dokumentu

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
NA ROK

3. Rok
Podstawa prawna: Art. 6a ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI2)

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
5. Cel złożenia formularza
6. Okres – od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

7. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Rodzaj podatnika
9. Nazwa pełna * / Nazwisko **
10. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**
11. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Data urodzenia
13. Imię ojca
14. Imię matki

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj
16. Województwo
17. Powiat
18. Gmina
19. Ulica
20. Numer domu
21. Numer lokalu
22. Miejscowość
23. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

Dodać adres do doręczeń?
24. Kraj
25. Województwo
26. Powiat
27. Gmina
28. Ulica
29. Numer domu
30. Numer lokalu
31. Miejscowość
32. Kod pocztowy

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO4)

33. Oświadczenie

E. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU4)

E.1. GRUNTY ORNE

Klasa
Powierzchnia w ha5)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych5)
a b c
I
34.
35.
36.
II
37.
38.
39.
IIIa
40.
41.
42.
IIIb
43.
44.
45.
IVa
46.
47.
48.
IVb
49.
50.
51.

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA

Klasa
Powierzchnia w ha5)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych5)
a b c
I
52.
53.
54.
II
55.
56.
57.
III
58.
59.
60.
IV
61.
62.
63.

E.3. SADY

Klasa
Powierzchnia w ha5)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych5)
a b c
I
64.
65.
66.
II
67.
68.
69.
III, IIIa
70.
71.
72.
IIIb
73.
74.
75.
IV, IVa
76.
77.
78.
IVb
79.
80.
81.

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI

Powierzchnia w ha5)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych5)
a b c
82.
83.
84.

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI

Powierzchnia w ha5)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych5)
a b c
85.
86.
87.

E.6. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE5)

88. Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.5 kol. a)
89. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.5 kol. c)

F. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Powierzchnia w ha5)
90.

G. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Podstawa opodatkowania5)
W przypadku użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne podać powierzchnię z poz. 89, w przypadku użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego należy podać powierzchnię z poz. 90.
91.
Stawka podatku
92.
Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja6)
93.
Kwota przysługującej ulgi w podatku rolnym, za okres którego dotyczy deklaracja
94.
Kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją7)
Jeżeli w poz. 5 zaznaczono kwadrat nr 1, należy wpisać 0.
95.
Kwota przysługującej ulgi w podatku rolnym, za miesiące nieobjęte deklaracją
Jeżeli w poz. 5 zaznaczono kwadrat nr 1, należy wpisać 0.
96.
Wysokość zobowiązania podatkowego8)
Suma kwot z poz. 93 i 95 pomniejszona o sumę kwot z poz. 94 i 96 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
97.
Suma kwot z poz. od 98 do 101 musi być równa kwocie z poz. 978). W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą, pozostają bez zmian.
Kwota I raty
98.
Kwota II raty
99.
Kwota III raty
100.
Kwota IV raty
101.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

102. Liczba załączników ZDR-1
103. Liczba załączników ZDR-2

I. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części I nie jest obowiązkowe.

104. Telefon
105. E-mail
106. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji, wskazanie gmin, na terenie których położone są użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne)

Objaśnienia

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Z wyjątkiem poz. 5 kwadrat 1, ilekroć jest mowa o deklaracji, rozumie się przez to również korektę deklaracji.
3) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
4) Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
5) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
6) Kwotę podatku należy obliczyć, mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja.
7) W przypadku korekty deklaracji należy wpisać sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.
8) Kwotę podatku (rat podatku) zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (poz. 97). Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pouczenia

Chcesz dodać załączniki ZDR-1?

Chcesz dodać załączniki ZDR-2?

ZDR-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1 DEKLARACJI DR-1

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza
5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2. Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy.
3. Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Należy podać jedną z form władania: własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego.
5. Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.

ZDR-2

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1 DEKLARACJI DR-1

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza
5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2. Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy.
3. Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.