Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja na podatek leśny

 

2. Nr dokumentu

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
NA ROK

3. Rok
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
5. Cel złożenia formularza
6. Okres – od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

7. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Rodzaj podatnika
9. Nazwa pełna * / Nazwisko **
10. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**
11. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Data urodzenia
13. Imię ojca
14. Imię matki

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj
16. Województwo
17. Powiat
18. Gmina
19. Ulica
20. Numer domu
21. Numer lokalu
22. Miejscowość
23. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

Dodać adres do doręczeń jest inny?
24. Kraj
25. Województwo
26. Powiat
27. Gmina
28. Ulica
29. Numer domu
30. Numer lokalu
31. Miejscowość
32. Kod pocztowy

D. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 
Powierzchnia w ha
Stawka podatku
zł gr
Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja
zł gr
Lasy
(z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)
33.
34.
35.
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
36.
37.
38.

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Łączna kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja
Suma kwot podatku z poz. 35 i 38.
39.
 
Kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją
Jeżeli w poz. 5 zaznaczono kwadrat 1 należy wpisać 0.
40.
Wysokość zobowiązania podatkowego
Suma kwot z poz. 39 i 40 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
41.
 
Suma kwot z poz. od 42 do 53 musi być równa kwocie z poz. 41
Kwota I raty
42.
Kwota II raty
43.
Kwota III raty
44.
Kwota IV raty
45.
Kwota V raty
46.
Kwota VI raty
47.
Kwota VII raty
48.
Kwota VIII raty
49.
Kwota IX raty
50.
Kwota X raty
51.
Kwota XI raty
52.
Kwota XII raty
53.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

54. Liczba załączników ZDL-1
 
55. Liczba załączników ZDL-2
 

G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe.

56. Telefon
57. E-mail
58. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji)

Pouczenia

 

Czy chcesz dodać załącznik ZDL-1?
Czy chcesz dodać załącznik ZDL-2?


ZDL-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1 DEKLARACJI DL-1

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza
5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

B.1. LASY (z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

B.2. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH

ZDL-2

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1 DEKLARACJI DL-1

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza
5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **
Dane zostaną pobrane z głównej części formularza

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

B.1. LASY (z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

B.2. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH