Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja na podatek od nieruchomości

1.
2. Nr dokumentu

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
NA ROK

3. Rok
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
5. Cel złożenia formularza
6. Okres – od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

7. Rodzaj podmiotu

C. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Rodzaj podatnika
9. Nazwa pełna * / Nazwisko **
10. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**
11. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Data urodzenia
13. Imię ojca
14. Imię matki

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj
16. Województwo
17. Powiat
18. Gmina
19. Ulica
20. Numer domu
21. Numer lokalu
22. Miejscowość
23. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.

24. Kraj
25. Województwo
26. Powiat
27. Gmina
28. Ulica
29. Numer domu
30. Numer lokalu
31. Miejscowość
32. Kod pocztowy

D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

D.1. GRUNTY

Powierzchnia w m2 / ha
Stawka podatku
zł gr
Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja

zł gr
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
33.
34.
35.
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
36.
37.
38.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
39.
40.
41.
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
42.
43.
44.

D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Powierzchnia użytkowa w m2
Stawka podatku
zł gr
Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja

zł gr
Budynki mieszkalne - ogółem
53.
54.
55.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
56.
- powyżej 2,20 m
57.
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
58.
59.
60.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
61.
- powyżej 2,20 m
62.
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem
63.
64.
65.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
66.
- powyżej 2,20 m
67.
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem
68.
69.
70.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
71.
- powyżej 2,20 m
72.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
73.
74.
75.
w tym kondygnacji o wysokości:
- od 1,40 do 2,20 m
76.
- powyżej 2,20 m
77.

D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wartość
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Stawka podatku
%
Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja

zł gr
Budowle
90.
91.
92.

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Łączna kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja
Suma kwot podatku z części D.1, D.2 i D.3.
97.
Kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją
Jeżeli w poz. 5 zaznaczono kwadrat 1, należy wpisać 0.
98.
Wysokość zobowiązania podatkowego
Suma kwot z poz. 97 i 98 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
99.
Suma kwot z poz. od 100 do 111 musi być równa kwocie z poz. 99
Kwota I raty
100.
Kwota II raty
101.
Kwota III raty
102.
Kwota IV raty
103.
Kwota V raty
104.
Kwota VI raty
105.
Kwota VII raty
106.
Kwota VIII raty
107.
Kwota IX raty
108.
Kwota X raty
109.
Kwota XI raty
110.
Kwota XII raty
111.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.

112. Liczba załączników ZDN-1
0
113. Liczba załączników ZDN-2
0

G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe.

114. Telefon
115. E-mail
116. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji)

Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach zobowiązania podatkowego lub raty podatku lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.